รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2567  1,896 59
2566  2,895 119
2565  2,585 83
2564  3,495 74
2563  3,333 116
2562  2,643 70
2561  3,790 97
2560  4,396 101
2559  4,898 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 51,095 2,647

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   49,898
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,647

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย

ดูเอกสารภายใน คณะ/สถาบัน/สำนัก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
คณะพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา 
ศูนย์บริการวิชาการ 
ศูนย์กีฬาฯ 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย 
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรี 
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
ศูนย์สวัสดิการบุคลากร 
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป 
ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต 
ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว 
ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ นาแห้ว จังหวัดเลย 
ศูนย์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม ทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์บ้านไร่สามัคคี มศว จังหวัดน่าน 
ศูนย์ภาษา มศว 
ศูนย์นานาชาติศึกษา 
สำนักงานยุทธ์ศาสตร์ 
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
สำนักงานอธิการบดี 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
สำนักหอสมุดกลาง 
สำนักคอมพิวเตอร์ 
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
สถาบันวัฒนธรรมเชิงนิเวศ 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
คณะกายภาพบำบัด 
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
คณะธรรมนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยสัมพันธภาพสากล 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โรงพยาบาลชลประทาน 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
บัณฑิตวิทยาลัย 


พระราชบัญญัติ
งานบริหารทั่วไป (1)
ข้าราชการ (4)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (5)
เจ้าหน้าที่/บุคลากร (1)
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (1)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)
พระราชกฤษฎีกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)
ระเบียบ
การวิจัย (2)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (15)
งานบุคคล (38)
ทรัพย์สิน (2)
สวัสดิการบุคลากร (2)
งานบริหารทั่วไป (7)
งานสารบรรณ (1)
บริการการศึกษา (2)
สวัสดิการทั่วไป (2)
งบประมาณ (0)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8)
งานบริหารหน่วยงาน (5)
ข้อบังคับ
การวิจัย (2)
งานบุคคล (71)
งานบริหารทั่วไป (23)
บริการการศึกษา (1)
งานสภาคณาจารย์ (1)
วิชาการ (13)
งานการประชุม (2)
งานการประชุม (2)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (18)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (22)
สภามหาวิทยาลัย (11)
งานนิสิต (4)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
พัสดุ (1)
ประกาศ
งานนโยบาย และแผน (4)
การเงิน (15)
งานบุคคล (177)
กองทุน (8)
งานบริหารทั่วไป (18)
งานประกันสังคม (0)
งานสภาคณาจารย์ (0)
วิชาการ (8)
ไม่ระบุ (64)
พัสดุ (5)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (17)
การจัดตั้งส่วนงานภายใน (10)
การรับสมัคร/คัดเลือก (112)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (14)
สภามหาวิทยาลัย (0)
โครงการ
บริการวิชาการ (209)
การวิจัย (21)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (113)
พัฒนานิสิต (127)
ความร่วมมือระหว่างองค์กร (50)
พัฒนาบุคลากร (283)
โครงการอื่นๆ (304)
รายงาน
การวิจัย (3)
รายงานประจำปี (36)
รายงานประเมินตนเอง (58)
ประกันคุณภาพ (118)
งานนโยบาย และแผน (64)
การเงิน (3)
งานบุคคล (39)
รายงานผลการดำเนินงาน (329)
ศึกษาดูงาน (7)
ไม่ระบุ (0)
เอกสารดำเนินการ (63)
สรุปมติที่ประชุม (0)
คู่มือ/คู่มือการอบรม
ประกันคุณภาพ (9)
คู่มือ/เอกสารแนะนำ/อบรม (59)
หนังสือ (1)
จดหมายข่าว (74)
ข่าวทั่วไป (5)
วารสาร (8)
จุลสาร (0)
แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ (19)
แผนปฏิบัติการ (39)
แบบฟอร์ม
บริการวิชาการ (0)
การวิจัย (0)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
ทรัพย์สิน (0)
สวัสดิการบุคลากร (0)
งานบริหารทั่วไป (0)
บริการการศึกษา (0)
พัฒนาบุคลากร (0)
สวัสดิการทั่วไป (0)
เอกสารดำเนินการ (0)
แผนปฏิบัติการ (0)
งบประมาณ (0)
พัสดุ (0)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (1)
ข้าราชการ (0)
เจ้าหน้าที่/บุคลากร (0)
งานบริหารหน่วยงาน (0)