แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2563
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
232
15
กุมภาพันธ์  
222
3
มีนาคม  
136
4
เมษายน  
38
0
พฤษภาคม  
93
0
มิถุนายน  
224
7
กรกฎาคม  
105
1
รวม 1,050 30
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้