แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2563
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
232
15
กุมภาพันธ์  
221
3
มีนาคม  
136
4
เมษายน  
38
0
พฤษภาคม  
93
0
มิถุนายน  
223
7
กรกฎาคม  
264
0
สิงหาคม  
354
6
กันยายน  
437
22
ตุลาคม  
528
41
พฤศจิกายน  
330
8
ธันวาคม  
477
10
รวม 3,333 116
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้