รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2567  1,909 62
2566  2,895 119
2565  2,585 83
2564  3,495 74
2563  3,333 116
2562  2,643 70
2561  3,790 97
2560  4,396 101
2559  4,898 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 51,108 2,650

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   51,108
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,650

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบ
การวิจัย (0)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
งานบุคคล (1)
ทรัพย์สิน (0)
สวัสดิการบุคลากร (1)
งานบริหารทั่วไป (9)
งานสารบรรณ (0)
บริการการศึกษา (2)
สวัสดิการทั่วไป (0)
งบประมาณ (0)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (6)
งานบริหารหน่วยงาน (0)
ข้อบังคับ
การวิจัย (2)
งานบุคคล (32)
งานบริหารทั่วไป (24)
บริการการศึกษา (0)
งานสภาคณาจารย์ (0)
วิชาการ (15)
งานการประชุม (0)
งานการประชุม (0)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (26)
สภามหาวิทยาลัย (11)
งานนิสิต (4)
รายงาน
การวิจัย (1)
รายงานประจำปี (0)
รายงานประเมินตนเอง (0)
ประกันคุณภาพ (0)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
งานบุคคล (0)
รายงานผลการดำเนินงาน (10)
ศึกษาดูงาน (0)
ไม่ระบุ (0)
เอกสารดำเนินการ (2)
สรุปมติที่ประชุม (1)
คู่มือ/คู่มือการอบรม
ประกันคุณภาพ (1)
คู่มือ/เอกสารแนะนำ/อบรม (0)
หนังสือ (0)
จดหมายข่าว (0)
ข่าวทั่วไป (0)
วารสาร (0)
จุลสาร (0)