แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2553
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
190
7
กุมภาพันธ์  
296
6
มีนาคม  
199
8
เมษายน  
248
23
พฤษภาคม  
104
12
มิถุนายน  
589
63
กรกฎาคม  
607
11
สิงหาคม  
547
8
กันยายน  
453
35
ตุลาคม  
174
3
พฤศจิกายน  
260
2
ธันวาคม  
206
6
รวม 3,873 184
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้