แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2556
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
162
5
กุมภาพันธ์  
155
7
มีนาคม  
166
22
เมษายน  
65
40
พฤษภาคม  
141
23
มิถุนายน  
85
8
กรกฎาคม  
154
4
สิงหาคม  
123
11
กันยายน  
102
7
ตุลาคม  
144
10
พฤศจิกายน  
154
6
ธันวาคม  
110
11
รวม 1,561 154
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้