แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ปีพ.ศ. 2556
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้