แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2552
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
84
4
กุมภาพันธ์  
150
19
มีนาคม  
461
5
เมษายน  
265
13
พฤษภาคม  
227
116
มิถุนายน  
77
19
กรกฎาคม  
80
9
สิงหาคม  
162
11
กันยายน  
342
91
ตุลาคม  
188
13
พฤศจิกายน  
280
15
ธันวาคม  
123
10
รวม 2,439 325
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้