แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2557
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
169
32
กุมภาพันธ์  
295
17
มีนาคม  
247
7
เมษายน  
206
3
พฤษภาคม  
169
3
มิถุนายน  
150
39
กรกฎาคม  
170
19
สิงหาคม  
317
8
กันยายน  
346
2
ตุลาคม  
328
15
พฤศจิกายน  
306
2
ธันวาคม  
157
2
รวม 2,860 149
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้