แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2557
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้