แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม ปีพ.ศ. 2557
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้