แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2565
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
187
2
กุมภาพันธ์  
171
9
มีนาคม  
133
7
เมษายน  
82
3
พฤษภาคม  
263
3
มิถุนายน  
143
12
กรกฎาคม  
300
7
สิงหาคม  
229
2
กันยายน  
280
20
ตุลาคม  
189
6
พฤศจิกายน  
396
8
ธันวาคม  
216
4
รวม 2,589 83
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้