แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2560
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
300
5
กุมภาพันธ์  
377
2
มีนาคม  
386
6
เมษายน  
331
1
พฤษภาคม  
322
5
มิถุนายน  
413
9
กรกฎาคม  
300
7
สิงหาคม  
450
4
กันยายน  
370
47
ตุลาคม  
433
5
พฤศจิกายน  
426
4
ธันวาคม  
288
6
รวม 4,396 101
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้