แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ปีพ.ศ. 2560
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
กองกิจการนิสิต
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
คณะกายภาพบำบัด
บัณฑิตวิทยาลัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้