แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2550
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
เมษายน  
0
26
พฤษภาคม  
0
45
มิถุนายน  
4
9
กรกฎาคม  
2
8
สิงหาคม  
5
16
กันยายน  
1
16
ตุลาคม  
5
6
พฤศจิกายน  
0
2
ธันวาคม  
2
3
รวม 19 131
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้