แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2562
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
290
3
กุมภาพันธ์  
251
4
มีนาคม  
353
4
เมษายน  
176
5
พฤษภาคม  
143
9
มิถุนายน  
176
11
กรกฎาคม  
241
5
สิงหาคม  
181
3
กันยายน  
320
4
ตุลาคม  
238
8
พฤศจิกายน  
154
13
ธันวาคม  
120
1
รวม 2,643 70
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้