แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2562
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
290
3
กุมภาพันธ์  
251
4
มีนาคม  
357
4
เมษายน  
177
5
พฤษภาคม  
143
9
มิถุนายน  
176
11
กรกฎาคม  
242
5
สิงหาคม  
181
3
กันยายน  
291
4
รวม 2,108 48
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้