แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2562
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
290
3
กุมภาพันธ์  
251
4
มีนาคม  
357
4
เมษายน  
151
1
รวม 1,049 12
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้