แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2562
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
290
3
กุมภาพันธ์  
202
4
รวม 492 7
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้