แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2562
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
290
3
กุมภาพันธ์  
251
4
มีนาคม  
357
4
เมษายน  
178
5
พฤษภาคม  
143
9
มิถุนายน  
176
11
กรกฏาคม  
134
5
รวม 1,529 41
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้