แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ปีพ.ศ. 2562
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กองกิจการนิสิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
คณะกายภาพบำบัด
บัณฑิตวิทยาลัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้