แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2566
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
436
11
กุมภาพันธ์  
353
14
มีนาคม  
324
37
เมษายน  
179
4
พฤษภาคม  
219
9
มิถุนายน  
188
8
กรกฎาคม  
209
5
สิงหาคม  
202
1
กันยายน  
138
3
รวม 2,248 92
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้