แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2566
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
436
11
กุมภาพันธ์  
353
14
มีนาคม  
324
37
เมษายน  
176
4
พฤษภาคม  
219
9
มิถุนายน  
188
8
กรกฎาคม  
209
5
สิงหาคม  
202
1
กันยายน  
219
3
ตุลาคม  
193
5
พฤศจิกายน  
209
13
ธันวาคม  
167
9
รวม 2,895 119
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้