แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2551
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
0
3
กุมภาพันธ์  
0
1
มีนาคม  
4
1
เมษายน  
57
4
พฤษภาคม  
0
4
มิถุนายน  
15
13
กรกฎาคม  
19
26
สิงหาคม  
70
7
กันยายน  
68
10
ตุลาคม  
65
10
พฤศจิกายน  
29
8
ธันวาคม  
86
8
รวม 413 95
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้