แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ปีพ.ศ. 2551
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะพลศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักคอมพิวเตอร์
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้