แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2564
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
321
1
กุมภาพันธ์  
726
5
มีนาคม  
613
10
เมษายน  
231
4
พฤษภาคม  
157
1
มิถุนายน  
100
1
กรกฎาคม  
258
7
สิงหาคม  
150
23
กันยายน  
188
4
ตุลาคม  
154
5
พฤศจิกายน  
435
4
ธันวาคม  
162
9
รวม 3,495 74
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้