แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2564
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
322
1
กุมภาพันธ์  
726
5
มีนาคม  
613
10
เมษายน  
231
4
พฤษภาคม  
157
1
มิถุนายน  
100
1
กรกฎาคม  
261
7
สิงหาคม  
150
23
กันยายน  
188
4
ตุลาคม  
120
5
รวม 2,868 61
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้