แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2559
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
450
12
กุมภาพันธ์  
385
6
มีนาคม  
458
7
เมษายน  
350
5
พฤษภาคม  
213
18
มิถุนายน  
491
115
กรกฎาคม  
377
28
สิงหาคม  
235
26
กันยายน  
567
3
ตุลาคม  
377
6
พฤศจิกายน  
378
11
ธันวาคม  
617
6
รวม 4,898 243
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้