แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม ปีพ.ศ. 2559
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
กองกิจการนิสิต
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
คณะกายภาพบำบัด
บัณฑิตวิทยาลัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้