แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำเดือน กันยายน ปีพ.ศ. 2559
หน่วยงาน ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
กองกิจการนิสิต
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักคอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้