รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2566  2,248 92
2565  2,589 83
2564  3,495 74
2563  3,334 116
2562  2,644 70
2561  3,790 97
2560  4,396 101
2559  4,898 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 48,558 2,561

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   48,558
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,561

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พระราชบัญญัติ
งานบริหารทั่วไป (0)
ข้าราชการ (2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2)
เจ้าหน้าที่/บุคลากร (0)
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (0)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (0)
พระราชกฤษฎีกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (0)
ระเบียบ
การวิจัย (2)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (13)
งานบุคคล (14)
ทรัพย์สิน (2)
สวัสดิการบุคลากร (2)
งานบริหารทั่วไป (9)
งานสารบรรณ (0)
บริการการศึกษา (2)
สวัสดิการทั่วไป (2)
งบประมาณ (0)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (10)
งานบริหารหน่วยงาน (6)
ข้อบังคับ
การวิจัย (2)
งานบุคคล (71)
งานบริหารทั่วไป (25)
บริการการศึกษา (1)
งานสภาคณาจารย์ (1)
วิชาการ (16)
งานการประชุม (2)
งานการประชุม (2)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (17)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (25)
สภามหาวิทยาลัย (11)
งานนิสิต (4)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1)
สภามหาวิทยาลัย (0)
ประกาศ
งานนโยบาย และแผน (1)
การเงิน (3)
งานบุคคล (141)
กองทุน (1)
งานบริหารทั่วไป (18)
งานประกันสังคม (0)
งานสภาคณาจารย์ (0)
วิชาการ (1)
ไม่ระบุ (28)
พัสดุ (1)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (2)
การจัดตั้งส่วนงานภายใน (10)
การรับสมัคร/คัดเลือก (53)
ยังไม่มีเอกสารในระบบ