รายงาน
งานนโยบาย และแผน

พบทั้งหมด 28 รายการ
ปฎิทินดำเนินงานตามแผนปฎิบัติรำชกำรสำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 0
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ปร (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 4
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ปร (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 3
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจขอ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 256 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 64
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 (พ.ศ 2562 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 8
คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 5
แผนการหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 7
สรุปแบบสำรวจความผูกผันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ป (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 7
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 94
หน้า ...12 | 3 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/3