รายงาน
งานนโยบาย และแผน

พบทั้งหมด 51 รายการ
แผนการหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 11
สรุปแบบสำรวจความผูกผันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ป (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 11
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 387
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 406
ปฎิทินดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการเพื่อสนับสนุนภาร (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 375
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจขอ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 542
ผลการดําเนินการ ด้านการเงิน (Financial Performan (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 48
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิว (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 60
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานห้องเรียน ฝึกอบรม และบร (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 54
รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2560) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 33
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 45 | 6 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  4/6