คู่มือ/คู่มือการอบรม
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 9 รายการ
คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Acton (Part ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 677
คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Acton (Part ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 573
คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Acton (Part ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 723
การ Re-Accreditation อย่างมีความสุข ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 567
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุน ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 417
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ป ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 406
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) ปี 2559 - ....
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 437
คู่มือประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึก (พ.ศ 2553 ฉบับที่2) ....
สำนักงานอธิการบดี
 355
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ปร (พ.ศ 2552 ฉบับที่1) ....
สำนักงานอธิการบดี
 346