รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2566  2,245 92
2565  2,589 83
2564  3,495 74
2563  3,334 116
2562  2,644 70
2561  3,790 97
2560  4,396 101
2559  4,898 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 48,555 2,561

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   48,555
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,561

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ยังไม่มีเอกสารในระบบ
โครงการ
บริการวิชาการ (0)
การวิจัย (1)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (0)
พัฒนานิสิต (1)
ความร่วมมือระหว่างองค์กร (0)
พัฒนาบุคลากร (1)
โครงการอื่นๆ (1)
รายงาน
การวิจัย (3)
รายงานประจำปี (0)
รายงานประเมินตนเอง (0)
ประกันคุณภาพ (0)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
งานบุคคล (0)
รายงานผลการดำเนินงาน (0)
ศึกษาดูงาน (0)
ไม่ระบุ (0)
เอกสารดำเนินการ (0)
สรุปมติที่ประชุม (0)