แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์

พบทั้งหมด 19 รายการ
แผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 347
แผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 347
แผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 256 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 349
แผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 256 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 347
แผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 256 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 349
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 466
แผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 486
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 487
แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 568
แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบั ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 457
หน้า ...12 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/2