แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์

พบทั้งหมด 19 รายการ
แผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 344
แผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 344
แผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 256 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 345
แผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 256 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 344
แผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 256 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 345
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 396
แผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 401
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 407
แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 463
แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบั ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 389
หน้า ...12 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/2