แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1797
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2558
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/29/2015 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/29/2015
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานและทิศทางการทางานของสานักคอมพิวเตอร์ในช่วง 2 ปี ข้างหน้า เพื่อร่วมกันพัฒนา สานักคอมพิวเตอร์ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กาหนดไว้
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ