รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2562  492 7
2561  3,791 97
2560  4,396 101
2559  4,899 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 34,742 2,133

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   34,742
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,133

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ระเบียบ
การวิจัย (0)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
งานบุคคล (0)
ทรัพย์สิน (0)
สวัสดิการบุคลากร (0)
งานบริหารทั่วไป (0)
งานสารบรรณ (0)
สวัสดิการทั่วไป (0)
งบประมาณ (0)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (0)
งานบริหารหน่วยงาน (0)
ประกาศ
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (2)
งานบุคคล (7)
กองทุน (11)
งานประกันสังคม (0)
งานสภาคณาจารย์ (0)
วิชาการ (5)
ไม่ระบุ (25)
พัสดุ (2)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (0)
การจัดตั้งส่วนงานภายใน (1)
การรับสมัคร/คัดเลือก (125)
โครงการ
บริการวิชาการ (0)
การวิจัย (0)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1)
พัฒนานิสิต (0)
ความร่วมมือระหว่างองค์กร (0)
พัฒนาบุคลากร (0)
โครงการอื่นๆ (1)