ระเบียบ :: งานบริหารหน่วยงาน ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 5 รายการ
ระเบียบสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2... 568
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก พ.ศ.2545... 569
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543... 571
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.... 573

ระเบียบ :: งานบริหารหน่วยงาน ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา