ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก พ.ศ.2545
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 67
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก พ.ศ. 2545
  ประกาศ ณ วันที่:: 2/14/2002
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 2/15/2002         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :