รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2562  1,529 41
2561  3,791 97
2560  4,396 101
2559  4,899 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 35,779 2,167

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   35,779
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,167

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

ยังไม่มีเอกสารในระบบ
คู่มือ/คู่มือการอบรม
ประกันคุณภาพ (0)
คู่มือ/เอกสารแนะนำ/อบรม (1)
หนังสือ (0)
จดหมายข่าว (0)
ข่าวทั่วไป (0)
วารสาร (0)
จุลสาร (0)
แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ (0)
แผนปฏิบัติการ (1)