รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 89 รายการ
รายงานผลดำเนินการ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเร (พ.ศ 2563 ฉบับที่2563) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 35
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณ (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 4
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 187
รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ป (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 182
รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเร (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 155
รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ย (พ.ศ 2562 ฉบับที่2562) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 1
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภา (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 190
รายงานผลดำเนินการโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์ค (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 176
คำสั่งคณะทำงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 7
แผนพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 18
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/9