รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 118 รายการ
แผนการดำเนินของระบบติดตามและประเมิน ปี60 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
ผลการดําเนินการด้านการเงิน (Financial Performance) ....
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
 342
ตัวชี้วัดที่ 4.3 (1) แผนการดำเนินงานปี 59 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำห ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(RM-2) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 389
รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 353
แผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 359
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 345
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  7/12