รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 89 รายการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 306
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ วาร ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 30
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการการใช้งา ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 110
บทความ (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 72
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556(รอบ 6 เด (พ.ศ 2556 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 668
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 252
รายงานผลโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผ (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 88
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2556(RM  (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 686
แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ป (พ.ศ 2556 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 599
5.2.5 (3) มีการบูรณาการกับรายวิชา ทักษะการรู้สารสน (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 136
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  7/9