รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 118 รายการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 491
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานท (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 493
รายงานผลความพึงพอใจของของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 349
รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 349
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของคอมพิวเตอร์และแม่ข่า (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 349
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์และเค (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 351
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนต่อที่ป (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 363
ระดับความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาความพร้อมใช้งานและ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 347
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 492
รายงานการประเมินตนเอง 2559 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 467
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  5/12