รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 89 รายการ
งบประมาณประจำปีจากเงินรายได้ของส่วนงาน ต่อ งบประมา ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 17
แผนการดำเนินของระบบติดตามและประเมิน ปี60 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 15
ผลการดําเนินการด้านการเงิน (Financial Performance) ....
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
 18
ตัวชี้วัดที่ 4.3 (1) แผนการดำเนินงานปี 59 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 19
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 20
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำห ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 6
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(RM-2) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 19
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 446
รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 53
แผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 29
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  4/9