รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 118 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ วาร ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการการใช้งา ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 349
บทความ (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556(รอบ 6 เด (พ.ศ 2556 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 418
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 351
รายงานผลโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผ (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2556(RM  (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 423
แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ป (พ.ศ 2556 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 409
5.2.5 (3) มีการบูรณาการกับรายวิชา ทักษะการรู้สารสน (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 343
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 387
หน้า ...First Previous |1011 | 12 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  10/12