รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 89 รายการ
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 190
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2 (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 235
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานท (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 262
รายงานผลความพึงพอใจของของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 31
รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 20
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของคอมพิวเตอร์และแม่ข่า (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 29
รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์และเค (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 30
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนต่อที่ป (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 44
ระดับความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาความพร้อมใช้งานและ (พ.ศ 2561 ฉบับที่2561) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 22
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 254
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  2/9