รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 118 รายการ
แบบประเมินการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในประจำปีงบ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 465
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ( รอบ 12 เดือน) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 462
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ( รอบ 6 เดือน) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 482
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 464
แผนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ One Page Report ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 501
แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 516
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภา ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 497
แผนพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 488
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 475
รายงานผลดำเนินการ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเร (พ.ศ 2563 ฉบับที่2563) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 348
หน้า ...Previous |1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  3/12