รายงาน
ประกันคุณภาพ

พบทั้งหมด 89 รายการ
ความพร้อมใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับงา ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 50
ความพร้อมใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนั ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 47
SWU Mobile ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 39
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุม ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 40
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DotNetNuke (DNN) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 32
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 233
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 298
แผนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 365
รายงานผลการติดตามการควบคุมลงสู่การปฏิบัติ ปีงบประม ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 29
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 14
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 8 | 9 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  6/9