รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2562  1,519 40
2561  3,791 97
2560  4,396 101
2559  4,899 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 35,769 2,166

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   35,769
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,166

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

พระราชบัญญัติ
งานบริหารทั่วไป (1)
ข้าราชการ (1)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (0)
เจ้าหน้าที่/บุคลากร (0)
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (0)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (0)
พระราชกฤษฎีกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (0)
ระเบียบ
การวิจัย (0)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
งานบุคคล (12)
ทรัพย์สิน (0)
สวัสดิการบุคลากร (0)
งานบริหารทั่วไป (0)
งานสารบรรณ (0)
บริการการศึกษา (0)
สวัสดิการทั่วไป (0)
งบประมาณ (0)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (0)
งานบริหารหน่วยงาน (1)
ข้อบังคับ
การวิจัย (0)
งานบุคคล (1)
งานบริหารทั่วไป (0)
บริการการศึกษา (0)
งานสภาคณาจารย์ (0)
วิชาการ (0)
งานการประชุม (0)
งานการประชุม (0)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (3)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3)
สภามหาวิทยาลัย (0)
งานนิสิต (0)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4)
สภามหาวิทยาลัย (0)
ประกาศ
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (2)
งานบุคคล (21)
กองทุน (0)
งานบริหารทั่วไป (1)
งานประกันสังคม (0)
งานสภาคณาจารย์ (0)
วิชาการ (0)
ไม่ระบุ (4)
พัสดุ (0)
งานสรรหา /การแต่งตั้ง (9)
การจัดตั้งส่วนงานภายใน (1)
การรับสมัคร/คัดเลือก (1)
โครงการ
บริการวิชาการ (0)
การวิจัย (0)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1)
พัฒนานิสิต (1)
ความร่วมมือระหว่างองค์กร (19)
พัฒนาบุคลากร (2)
โครงการอื่นๆ (0)
รายงาน
การวิจัย (0)
รายงานประจำปี (2)
รายงานประเมินตนเอง (8)
ประกันคุณภาพ (1)
งานนโยบาย และแผน (0)
การเงิน (0)
งานบุคคล (5)
รายงานผลการดำเนินงาน (3)
ศึกษาดูงาน (0)
ไม่ระบุ (0)
เอกสารดำเนินการ (2)
สรุปมติที่ประชุม (0)
คู่มือ/คู่มือการอบรม
ประกันคุณภาพ (2)
คู่มือ/เอกสารแนะนำ/อบรม (5)
หนังสือ (0)
จดหมายข่าว (0)
ข่าวทั่วไป (0)
วารสาร (0)
จุลสาร (0)
แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ (2)
แผนปฏิบัติการ (1)