ข้อบังคับ :: งานบุคคล ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 31 รายการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 868
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สภาคณาจราย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2556... 866
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550... 867
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556... 880
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555... 866
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2546... 863
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2546... 867
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลัเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแ... 868
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าร... 864
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2... 867
หน้า ...12 | 3 | 4 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  1/4 

ข้อบังคับ :: งานบุคคล ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา