ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2546
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 11173
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2546
  ประกาศ ณ วันที่:: 12/4/2006
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 12/4/2006         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกูล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยลัยศรีนรินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :