ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลัเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหนน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 9885
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
หลัเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหนน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/7/2011
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 10/7/2011         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :