ข้อบังคับ :: งานบุคคล ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 31 รายการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ.2552... 735
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภ... 568
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามห... 557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2552... 605
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหนง การเปลี่ยนระดับตำแ... 563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552... 584
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภ... 584
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำท... 585
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่... 548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ... 659
หน้า ...Previous |1 | 2 | 34 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  3/4 

ข้อบังคับ :: งานบุคคล ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา