ข้อบังคับ :: งานบุคคล ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 31 รายการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรว... 546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท... 548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553... 536
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.... 543
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553... 559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552... 570
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู... 545
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552... 557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552... 555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.25... 532
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  2/4 

ข้อบังคับ :: งานบุคคล ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา