ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สภาคณาจราย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2556
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 13750
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
สภาคณาจราย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2556
  ประกาศ ณ วันที่:: 4/9/2013
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 4/9/2013         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :