รายงานสถิตการเก็บเอกสาร::
เอกสารราชการ/เอกสารทั่วไป
ปี ราชการ (ฉบับ) ทั่วไป (ฉบับ)
2564  1,921 20
2563  3,335 117
2562  2,647 70
2561  3,791 97
2560  4,396 101
2559  4,898 243
2558  4,464 236
2557  2,860 149
2556  1,561 154
2555  2,507 268
2554  2,948 143
2553  3,873 184
2552  2,439 325
2551  413 95
2550  19 131
2549  80
รวม 42,152 2,333

  รายงานสถิตการเก็บเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
  เอกสารราชการ ::   42,152
  เอกสารราชทั่วไป ::   2,333

  download script เอกสารของหน่วยงานท่าน
  download script เอกสารของหน่วยงานที่ถูกเรียก
ใช้บ่อย
e-Document Portal หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ยังไม่มีเอกสารในระบบ
ยังไม่มีเอกสารในระบบ